Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Tehnik varovanja

bannerji predmetnik tehnik varovanja

Izobraževalni program smo začeli izvajati v šolskem letu 2010/2011

Tehnik varovanja je nov program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je nastal na osnovi izhodišč in programov na nacionalni ravni in na osnovi mednarodnih primerjav izobraževalnih programov v Nemčiji, na Finskem in Nizozemski.


Udeleženci izobraževanja, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje za Tehnik varovanja

bodo pridobili znanja in usposobljenost za delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju, gospodarskih družbah, področju policije, vojske, redarstva in drugih sorodnih poklicev. Tehnik varovanja lahko v zasebnem varovanju opravlja tri poklicne kvalifikacije in sicer kvalifikacijo za varnostnika, kvalifikacijo za operaterja VNC in kvalifikacijo za varnostnega nadzornika. Poklicno kvalifikacijo za operaterja VNC in varnostnega nadzornika lahko opravlja šele potem, ko izpolni pogoje delovnih izkušenj - operater VNC 2 leti, varnostni nadzornik 1 leto delovnih izkušenj. Tehnik varovanja ne more opravljati nalog varnostnega tehnika (izvajanje in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja) in nalog pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (načrtovanje sistemov tehničnega varovanja).

Javno veljavne izobrazbe Tehnik varovanja in poklicne kvalifikacije Varnostni tehnik ne moremo enačiti. 


Možnosti zaposlitve tehnika varovanja

Široka znanja in usposobljenosti, ki jih bo tehnik varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih mu bodo nudili možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja.
Znanja in usposabljenosti bodo tehniku varovanja omogočala hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA / SSI

Prvi vpis: 1. 9. 2008

Zadnji vpis: 1. 9. 2013

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Matematika obvezno 408 20
P3 Tuji jezik I obvezno 417 20
P4 Tuji jezik II obvezno 204 10
P5 Umetnost obvezno 70 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija obvezno 70 3
P8 Psihologija obvezno 70 3
P9 Fizika obvezno 140 6
P10 Kemija obvezno 70 3
P11 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2378 111
 

B – Strokovni moduli

M1 Varovanje premoženja in oseb obvezno 330 16
M2 Tehnično varovanje obvezno 196 10
M3 Varnost in zdravje pri delu obvezno 130 6
M4 Varstvo pred požari obvezno 160 8
M5 Nadzorovanje storitev varovanja izbirno 196 10
M6 Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru izbirno 196 10
M7 Varnostna tehnika izbirno 196 10
M8 Kriminalistika in kriminologija izbirno 98 5
M9 Javna zbiranja izbirno 98 5
M10 Prevoz denarja in dragocenosti izbirno 98 5
M11 Varovanje v logistiki izbirno 98 5
M12 Varovanje informacijskih sistemov izbirno 98 5
M 13 Intervencije izbirno 98 5

Skupaj B

 

1404

70

Od tega:C – Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   568 23
 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

  Praktično usposabljanje z delom   304 12
 

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   352 14
 

E – Odprti kurikulum

  Odprti kurikulum   574 29
 
Skupaj pouka (A+B+E)   4356 210
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   872 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4708 224
Skupaj (A+B+Č+D+E)   5012 236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     240
 
Število tednov izobraževanja v šoli   132  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   8  
Število tednov interesnih dejavnosti   11  
Skupno število tednov izobraževanja   151  

 

 

PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA SSI / prenovljeni program

Prvi vpis: 1. 9. 2014

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Matematika obvezno 408 20
P3 Tuji jezik I obvezno 417 20
P4 Tuji jezik II obvezno 204 10
P5 Umetnost obvezno 70 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija obvezno 70 3
P8 Psihologija obvezno 70 3
P9 Fizika obvezno 140 6
P10 Kemija obvezno 70 3
P11 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2378 111
B – Strokovni moduli
M1 Varovanje ljudi in premoženja obvezno 340 17
M2 Tehnično varovanje obvezno 204 10
M3 Varnost in zdravje pri delu obvezno 102 5
M4 Varstvo pred požari obvezno 136 6
M5 Nadzorovanje storitev varovanja obvezno 102 5
M6 Delovanje VNC in intervencije obvezno 170 8
M7 Kazniva dejanja in kriminalistika obvezno 136 6
M8 Varovanje javnih zbiranj obvezno 102 5
M9 Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk obvezno 102 5
M10 Varovanje v logistiki izbirno 68 3
M11 Varovanje informacijskih sistemov izbirno 68 3
Skupaj B   1462 70
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   568 23
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   304 12
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   352 14
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   518 29
Skupaj pouka (A+B+E)   4358 210
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   872 35
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4710 224
Skupaj (A+B+Č+D+E)   5014 236
Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)
  4
Skupaj kreditnih točk   240
 
Število tednov izobraževanja v šoli   132  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   8  
Število tednov interesnih dejavnosti   11  
Skupno število tednov izobraževanja   151