Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

PUD

Dijaki, ki obiskujejo strokovno izobraževanje, morajo v okviru predmetnika opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu – PUD.

Število ur PUD-a je določeno za vsak izobraževalni program posebej. Število ur si oglejte v posameznem predmetniku:

 

ZAVAROVANJE DIJAKOV

ČASOVNI TERMINI OPRAVLJANJA PUD-A V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

IZJAVA MLADOLETNEGA DIJAKA (PUD)

IZJAVA POLNOLETNEGA DIJAKA (PUD)

 

 

OSTALA NAVODILA V ZVEZI S PUD-om:

 1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM -  STROJNI TEHNIK

Dijaki izobraževalnega programa strojni tehnik, bodo v štirih letih šolanja opravili 304 ure praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih:

  • v 2. letniku  bodo opravili 144 ur.
  • v 3. letniku  bodo opravili 160 ur.

 

 1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM - KEMIJSKI  TEHNIK

Dijaki izobraževalnega programa kemijski tehnik bodo  opravili v drugem in tretjem letniku skupno 152 ur praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih:

  • v 3. letniku  bodo opravili 152 ur.

 

 1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – TEHNIK VAROVANJA

Dijaki programa tehnik varovanja bodo opravili v tretjem in četrtem letniku skupno 304 ure praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih:

-          v 3. letniku bodo opravili 160 ur.

-          v 4. letniku bodo opravili 144 ur.

 

 1. IZBIRA DELODAJALCA ZA OPRAVLJANJE PUD-a
  • SSKŠ zagotavlja vsem dijakom delodajalca za opravljanje PUD-a. V primeru, ko zagotovi dijaku delodajalca šola, dvignejo dijaki pri organizatorju PUD-a na šoli obrazec "INFORMACIJA O NAPOTITVI …" in ga podpisanega s strani staršev ter delodajalca vrnejo organizatorici/-ju PUD-a na šoli.
  • Starši dijakov lahko predlagajo šoli delodajalca, ki opravlja dejavnost ustrezno izobraževalnemu programu in je pripravljen sprejeti njihovega otroka na opravljanje PUD-a. V tem primeru starši iz spletne strani "Srednja strojna in kemijska šola", pod "linkom" OBRAZCI" - PUD izberejo obrazec INFORMACIJA O NAPOTITVI … "Del" omenjenega obrazca izpolnijo starši, drugi "del" pa izpolni delodajalec. Dijak izpolnjeno "Informacijo o napotitvi…" dostavi organizatorki/-ju PUD-a na šoli. V nadaljevanju vodi postopek šola.

    

 1. DEJAVNOSTI PODJETIJ, KJER BODO DIJAKI SSKŠ OPRAVLJALI PUD
  • Izobraževalni program strojni tehnik – različne dejavnosti s področja proizvodnje, montaže, priprave del… v splošnem strojništvu, energetiki itd.
  • Izobraževalni program kemijski tehnik – različne dejavnosti s področja kemijske in farmacevtske industrije, papirniške in prehranske industrije, različni analizni laboratoriji itd.
  • Izobraževalni program tehnik varovanja – različne dejavnosti s področja zasebnega in družbenega varovanja premoženja in oseb.

   

 1. DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO
  • Z delodajalci bo SSKŠ sklenila kolektivno učno pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom in ob napotitvi na PUD aneks k pogodbi.
  • INFORMACIJA O NAPOTITVI DIJAKA NA PUD, ki jo v prvi fazi podpišejo starši dijaka, delodajalec in šola.
  • Poročilo o opravljenem PUD-u ("dnevnik dela"), v katerem mora biti toliko "delovnih listov" kolikor dni je PUD trajal.

    

 1. OBVEZNOSTI ŠOLE, DELODAJALCEV IN DIJAKOV
  • Dijaki bodo v šoli v okviru praktičnega pouka in ostalih strokovnih predmetov pridobili ustrezna tehniška znanja in znanja iz varstva pri delu.
  • Dijaki bodo pri praktičnem pouku v šoli opravili preizkus znanja iz varstva pri delu.
  • Šola zagotavlja preko pooblaščenih ambulant zdravstvene preglede in ustrezna zdravniška spričevala dijakov.
  • Šola zavaruje dijake po 17. členu ZZVZZ za poškodbe pri delu in poklicno bolezen.
  • Delodajalec dijaka seznani s specifičnostmi del, ki jih bo dijak opravljal na PUD-u in s predpisi iz varstva pri delu s konkretnega delovnega področja, delodajalec zagotovi dijaku ustrezna delovna in zaščitna sredstva.
  • Delodajalec zagotovi dijaku  mentorja, ki vodi in kontrolira dijaka in podpiše dnevnik opravljanja PUD-a.
  • Delodajalec zagotovi dijaku ustrezna denarna nadomestila skladno z "zakoni in predpisi".
  • Dijaki opravljajo delo vestno in varno po navodilih mentorja.
  • Dijak vodi "delavniški dnevnik" oz. "Poročilo o opravljenem PUD-u".
  • Dijak vrne overovljen dnevnik PUD s strani delodajalca prvi dan po prihodu v šolo organizatorju PUD-a na šoli.
  • Dnevnik mora biti oblikovan oz. napisan skladno z navodili in pravili, ki jih bodo dijaki prejeli od organizatorja PUD-a na šoli. V primeru, da dnevnik ne bo ustrezal zahtevam, dijak ne bo imel opravljenih obveznosti, kljub temu, da je PUD fizično opravil.
  • Šola organizira za dijake sistematske preglede v 1. in 3. letniku. Na podlagi zdravstvenih izvidov sistematskega pregleda – vsak dijak dobi izvid osebno, mora dijak obvestiti šolo, katerih del ne more opravljati oz. bi lahko opravljal prilagojena dela. Razen sistematskih pregledov, ki jih za dijake organizira šola, drugih zdravstvenih pregledov za potrebe PUD-a ni potrebno opraviti.

 

 1. ORGANIZATOR PUD-a NA SSKŠ

JOŽE KOROŠEC

E-mail: joze.korosec@sclj.si

M-tel: 041 215 198     Tel: 01 2001958

Uradne ure:

Ponedeljek:    8.00 - 10.00

Torek:            9.00 - 11.00

Petek:            9.00 - 10.00

LOKACIJA: Šolske delavnice, soba 600