Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Šolski sklad SSKŠ

 

Svet Šolskega centra Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana je na svoji seji dne 17.2.2009 sprejel Sklep o ustanovitvi šolskih skladov organizacijskih enot Šolskega centra Ljubljana.

S tem sklepom je svet Šolskega centra Ljubljana ustanovil Šolski sklad za vsako posamezno organizacijo enoto zavoda in sicer:

  1. Šolski sklad Gimnazije Antona Aškerca,
  2. Šolski sklad Srednje lesarske šole in
  3. Šolski sklad Srednje strojne in kemijske šole.

Skladno z 48. in 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanja - ZOFVI Uradni list RS, št. 16/7- UPB 5 in spr. 36/2008 so v ustanovitvenem sklepu definirani:

- namen šolskega sklada,
- kraj delovanja,
- organi in delovna telesa,
- upravni odbor,
- delovne komsiije,
- nadzorovanje sklada,
- namen zbiranja sredstev,
- tajniška in računovodska dela šolskega sklada.

Strokovni aktivi in ravnatelj SSKŠ pripravijo enkrat letno predlog za zbiranje in namen zbranih sredstev v šolski sklad. Na prvi seja sveta staršev v šolskem letu svet staršev odloči o sprejetju predloga in predlagani višini prostovoljnih sredstev v šolski sklad. Sklep sveta staršev je zavezujoč za vodstvo šole in upravni odbor šolskega sklada.

Za posodobitev učne opreme in nasploh izboljšanja pogojev dela v šoli, predlagamo svetu staršev "fond nadstandarda". S fondom bo upravljal tričlanski nadzorni organ v sestavi predstavnik staršev, predstavnik učiteljev, predstavnik dijakov in ravnatelj kot vodstveni organ. Nadzorni organ bo enkrat letno pripravil podrobno finančno poročilo o porabi tako zbranih sredstev. Eventuelni fond nadstandarda in višina prispevkov bo definiran na prvem sestanku sveta staršev. Priporočeni prispevek staršev v šolskem letu 2020/2021 bo 2 x 15 € oz. starši sami vpišejo poljubni znesek prispevka v šolski sklad.