Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Status športnika

Pogoji za pridobitev statusa dijaka športnika

  • Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
  • Status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
  • Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki e pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

Postopek pridobitve statusa

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi s pisno vlogo na šoli, kjer ima status dijaka in opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.

V vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno navesti tudi:

  • za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobražuje, podatke o šoli, na kateri se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu po katerem se vzporedno izobražuje,
  • za pridobitev statusa dijaka perspektivnega športnika podatke o nacionalni panožni športni zvezi, pri kateri je dijak registriran in podatke o tekmovanjih dijaka v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
  • za pridobitev statusa dijaka vrhunskega športnika podatke o pridobljenem statusu vrhunskega športnika,
  • za pridobitev statusa dijaka tekmovalca podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto oziroma do 31. marca tekočega šolskega leta, če se šolsko leto začne 1. marca, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

Sklep o pridobitvi statusa

O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

V obrazložitvi sklepa o pridobitvi statusa je potrebno dijaka seznaniti tudi z razlogi za mirovanje in prenehanje statusa po tem pravilniku.

Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt.

Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto.

 

Prenos obrazca: potrdilo o statusu športnika